Tuyển Dụng

Các vị trị trống 2

Nhân viên phân tích hóa học

Nhân viên phòng thí nghiệm - Phân tích hóa học

Phòng Nghiên Cứu

Văn phòng Vũng Tàu

Nhân viên nuôi cấy vi sinh

Nhân viên phòng thí nghiệm - Nuôi cấy vi sinh

Phòng Nghiên Cứu

Văn phòng Vũng Tàu